/div{/block:caption}

heykaktus:  

 

15:48  •  19.08.14